Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

Oferty Pracy

Dokumenty do pobrania:


- Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.


- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 


 


 

POBIERZ DOKUMENT - KLIKNIJ

skan_ofertyjpg.jpgJĘZYK ANGIELSKI - POBIERZ

1.jpg

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W OSTROŁĘCE                    

   UL. H.SIENKIEWICZA 15

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce ogłasza otwarty i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko SPECJALISTY DS. KADR w dziale kadr w wymiarze 1 etatu – 1 osoba

 

 

1.NIEZBĘDNE WYMAGANIA OD KANDYDATA:

 

1)      posiadanie obywatelstwa polskiego

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw  

publicznych,

4)      brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi 

gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, 

przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5)      spełnienie warunku:

a)      wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku i posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w kadrach,

6)      znajomość sprzętu komputerowego oraz programów MS EXCEL i MS WORD,

7)      znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw kadrowych w oświacie,

8)      biegła znajomość programu płacowo - kadrowego „Kadry Optimum”, programu SIO, programu sprawozdawczego GUS;

9)      samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista

 

 

    2. WYMAGANIA    DODATKOWE   KANDYDATA:

 

1. Znajomość przepisów z zakresu:

1)      Ustawy o pracownikach samorządowych

2)      Ustawy o systemie oświaty,

3)      Ustawy o ochronie danych osobowych,

4)      Przepisów oświatowych wynikających z Karty Nauczyciela

5)      Prawa pracy, w tym Kodeksu Pracy,

6)      Statutu szkoły,

7)      kodeksu postępowania administracyjnego,

8)      archiwizacji dokumentacji,

2.Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programu księgowego „VULCAN”

3.Umiejętność wykorzystania przepisów prawnych w praktyce.

 

     3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU.

 

 1. prowadzenie akt osobowych pracowników;
 2. sporządzanie wszelkich umów o pracę;
 3. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa;
 4. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 6. wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;
 7. współpracowanie i udzielenie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
 8. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych;
 9. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności;
 10. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela;
 11. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 12. sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr i płac do Urzędu Statystycznego;
 13. sporządzanie sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do SIO;
 14. prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu nauczycieli i osiąganiem kolejnych stopni awansu zawodowego;

 

 

 

4. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

5.WYMAGANE DOKUMENTY

 

a)      życiorys (CV),

b)      list motywacyjny,

c)      dokument poświadczający wykształcenie,

d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

g)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

i)        oświadczenie,  że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

j)        oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (        ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i innych aktów wykonawczych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. kadr,

k)      klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

 

6. TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT.

 

 1. Wymagane dokumenty wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem kandydata z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze – specjalisty do spraw kadr”.
 2. Konkurs przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce.
 3. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0297645911.
 5. Aplikacje należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2018r. w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce w sekretariacie w godzinach             od 800 – 1600.
 6. Dokumenty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Informacje o wyniku naboru zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki WWW.ostroleka.pl/bip/, na stronie internetowej szkoły WWW.sp6ostroleka.superszkolna.pl  i tablicy ogłoszeń w szkole.
 8. Dokumenty kandydata wybranego w drodze naboru zostaną dołączone do Jego akt osobowych. Aplikacje złożone przez pozostałych kandydatów będą przechowywane w placówce i mogą być odebrane osobiście przez okres jednego miesiąca od dnia opublikowania wyników konkursu.
 9. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ostrołęce nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie wyznaczonego terminu.
 10. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, który kończy się egzaminem.
 11. Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia pracownika, możliwość zawarcia ewentualnej umowy na czas określony.

 

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

 

 

Ostrołęka 10.08.2018r.

 Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Cikacz
Ilość wyświetleń: 200
06 czerwca 2019 09:36 (Przemysław Cikacz) - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2019 09:36 (Przemysław Cikacz) - Zmiana treści zakładki.
03 czerwca 2019 13:15 (Przemysław Cikacz) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl